ASIANAJOTOIMISTO

ATTORNEYS AT LAW
Covid -asiat:

Asiakasneuvottelut myös puhelimitse ja etäyhteyksin

  THL:n ohjeistuksen mukaisesti pyrimme osaltamme ehkäisemään epidemian pahenemista ja pitkittymistä.  Asiakastapaamisissa otamme tarkasti huomioon voimassa olevat suositukset mm. maskien käytöstä ja turvaetäisyyksien huomoimisesta.

Irtisanomisen laillisuus

  Pandemiatilanteesta huolimatta lomauttamisella ja irtisanomisella tulee olla laillinen ja asiallinen peruste. Lomautukset ja irtisanomiset ovat edelleen vasta viimeinen vaihtoehto.  

Ajankohtaista juuri nyt:

Asiakasneuvottelut myös puhelimitse ja etäyhteyksin

  THL:n ohjeistuksen mukaisesti pyrimme osaltamme ehkäisemään epidemian pahenemista ja pitkittymistä.  Asiakastapaamisissa otamme tarkasti huomioon voimassa olevat suositukset mm. maskien käytöstä ja turvaetäisyyksien huomoimisesta.
lisää..

Irtisanomisen laillisuus

  Pandemiatilanteesta huolimatta lomauttamisella ja irtisanomisella tulee olla laillinen ja asiallinen peruste. Lomautukset ja irtisanomiset ovat edelleen vasta viimeinen vaihtoehto.  
lisää..

Toimintamme

Puolustamme asiakkaidemme oikeuksia oikeuskäsittelyissä rikos- ja riita-asioissa sekä neuvotteluissa

Asianajotoimisto Juristitcom Ky Attorneys at Law auttaa kaikissa oikeudellisissa riita- ja rikos-asioissa.

RIKOSASIAT

Puolustamme päämiestemme oikeuksia syyttäjä- sekä yli 20 vuoden laaja-alaisen asianajokokemuksen tuomalla varmuudella.

 

RIITA-ASIAT

Riita-asioissa etsimme asiakkaan kannalta parhaan ratkaisun ensisijaisesti sovintoteitse. Oikeudenkäynnin välttämiseksi ja kulujen säästämiseksi selvitämme aina mahdollisuudet sovintoon ja etsimme tarvittaessa uusia ratkaisuja yhteisymmärrykseen pääsemiseksi. Mikäli sovintoa ei kuitenkaan ole mahdollista saavuttaa ja asia etenee tuomioistuinkäsittelyyn, olemme valmiita avaamaan sanaisen arkkumme paitsi neuvotteluissa, myös laadukkaisiin oikeudenkäyntikirjelmiimme kiteytettynä.

OIKEUSKULUT

Palkkioperusteemme noudattavat Suomen Asianajajaliiton suosituksia. Tarkempaa tietoa palkkioperusteistamme löydät tästä.

Tuomioistuimessa käsiteltävissä asioissa voit saada oikeuskulusi joko kokonaan tai osittain katettua valtion varoista, samaan tapaan kuin julkisissa oikeusaputoimistoissa, mikäli oikeusapulaissa säädetyt tulo- ja varallisuusrajat alittuvat.

Mikäli sinulla on voimassa olevaa vakuutus, voit saada oikeuskulusi katettua myös kaikkien vakuutusyhtiöiden oikeusturvavakuutuksesta. Oikeusturvaosio sisältyy lähes aina esim. koti- liikenne- maatalous- tai matkavakuutuksiin, sekä yritystoiminnan erilaisiin keskeytys- /vastuuvakuutuksiin.

Pääasialliset toiminta-alueemme

Esimerkkejä palveluistamme yksityisille ja yhteisöille:
Vesa-Pekka Immonen
Asianajaja, varatuomari, KTM

RIKOSASIAIN OIKEUDENKÄYNNIT

Avustamme rikoksesta epäiltyä läpi rikosprosessin esitutkinnasta oikeudenkäyntiin. Esitutkinnassa annetuilla lausumilla ja sen aikana tehdyillä selvityksillä on suuri merkitys myöhemmässä oikeudenkäynnissä, joten optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi on tärkeää, että asianajajaan otetaan yhteyttä jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mikäli asia etenee syytevaiheeseen, laadimme syytetyn puolesta kirjallisen vastauksen kannevaatimukseen, ja puolustamme häntä asian suullisessa käsittelyssä tuomioistuimessa. Mikäli syytä on huolehdimme muutoksenhakuprosessista sekä autamme mahdollisten rangaistusseuraamusten käytännön järjestelyissä. Asianomistajan eduista huolehdimme avustamalla tätä esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä sekä lisäksi määrittämällä esitettävät korvausvaatimukset. Sekä rikoksesta epäillyllä että asianomistajalla on, mikäli oikeusapulain mukaiset edellytykset täyttyvät, mahdollisuus saada asiaansa maksuton oikeudenkäynti. Tarkistamme oikeusavun edellytykset alkuneuvottelun yhteydessä.

AVIO- JA AVOEROT

OSITUS / EROTTELU Avioliiton päätyttyä joko eroon tai toisen puolison kuolemaan, toimitetaan puolisoiden välillä omaisuuden jako. Jakoa kutsutaan ositukseksi jos puolisoilla oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen, muussa tapauksessa erotteluksi. Asianajotoimisto Juristitcom Ky Attorneys at Law auttaa erotilanteissa puolisoita pääsemään sopimukseen omaisuuden jaosta. Ellei yhteisymmärrykseen kuitenkaan yrityksistä huolimatta päästä, toimitamme tarvittaessa jaon lain mukaan oikeuden määrääminä pesänjakajina.

TYÖSUHDERIIDAT

Työsuhteen päättämiselle täytyy aina olla vähintäänkin asiallinen peruste, myös koeaikana sekä poikkeusoloissa kuten pandemian aikana. Irtisanominen voi tapahtua joko henkilöstä johtuvin tai tuotannollisin perustein. Hyväksyttävä menettely on molemmissa tapauksissa hyvinkin tarkasti laissa ja sitä täydentävässä oikeuskäytännössä määritelty. Työsopimus voidaan ääritapauksessa myös purkaa päättymään heti, ilman irtisanomisaikaa. Tämä voi tapahtua karleasti jaotellen kolmella eri perusteella: koeajan vuoksi, erittäin painavasta syystä tai työntekijän luvattoman poissaolon vuoksi.

IRTAIMEN KAUPPA

AUTOKAUPPARIIDAT Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa sovelletaan kauppalain säännöksiä, ja myyjällä on kauppalain mukainen virhevastuu. Myyjän ollessa elinkeinoharjoittaja riitatilanteessa sovelletaan kuluttajansuojalakia, joka suojaa kuluttajaa hieman tehokkaammin. Omaamme erittäin hyvän tuntemuksen liittyen erityisesti autojen ja moottoripyörien kauppaan, ja olemmekin toimineet kohtalaisen usein niin myyjän kuin ostajankin edustajana epäonnistuneita autokauppoja sovittelemassa. Kuluttajakaupassa on mahdollista myös pyytää kuluttajariitalautakunnalta ratkaisusuositusta. Lautakunnan ratkaisun saaminen vie kuitenkin aikaa ja sen päätös on vain suositus, jota kaikki myyjät eivät välttämättä noudata. Räikeimmissä ja selkeissä tapauksissa on syytä vaatia enempien vahinkojen välttämiseksi viivyttelemättä kaupan purkua ja vahingonkorvausta.

ASUNTOKAUPAN MOITE

Asuntokauppa on usein yksityisen ihmisen elämän tärkeimpiä sopimuksia. Ennen asuntokaupan solmimista onkin erittäin suositeltavaa hankkia kaupan kohdetta koskeva kuntotarkastus. Myös kuntotarkastuksen suorittajan valinnassa on syytä olla tarkkana. On huomattava, että ostajalla on myös laaja selonottovelvollisuus kaupan kohteen kunnosta. Myyjän puolestaan on perusteltua huolehtia siitä, että asunnon oikeudellisesti merkittävät virhellisyydet tulevat merkityiksi kauppakirjaan. Yhdessä nämä kaksi näkökulmaa vähentävät ratkaisevasti väärinkäsitysten ja virheellisten tulkintojen aiheuttamia oikeusriitoja, Mikäli virheellisyyksiä kuitenkin vielä kaupanteon jälkeenkin löytyy, on puhevallan säilyttämiseksi niitä koskeva reklamaatio esitettävä myyjälle ilman aiheetonta viivästystä.  

PERUNKIRJOITUKSET JA PERINNÖNJAOT

PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO Perunkirjoituksessa käydään läpi perilliset sekä luetteloidaan pesän varat ja velat. Velvollisuus huolehtia siitä, että perunkirjoitus toimitetaan, on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan jäämistö on ja kuka parhaiten tuntee kuolinpesän tilan. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Tähän voi perustellusta syystä hakea jatkoaikaa verohallinnolta. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle. Laadimme perunkirjoituksia sekä perinnönjakoa koskevia sopimuksia perillisten ilmaisemien suuntaviivojan pohjalta. Mikäli pesä on laaja, perillisten joukossa on vajaavaltaisia  tai perinnöjaosta ei muuten päästä perillisten kanssa sopimukseen, suoritamme tarvittaessa perinnönjaon lain mukaisesti oikeuden määrääminä peänjakajina.

Oikeusongelmia ? Kysy neuvoa.

Voit samalla pyytää sitoumuksetta tarjouksen asiasi hoitamisesta

 KIELET

LANGUAGES SPOKEN

0440 200 200

maksuton alkuneuvonta, normaali puh.maksu

SÄHKÖPOSTI YHTEYSLOMAKE

    Asiakkaanamme voit käyttää myös:

    As a client you can use even TEAMS, SKYPE or ZOOM

    Valikko

    soita