PALKKIOPERUSTEET

Yleiset palkkioperusteet

Asianajajan palkkio määräytyy toimeksiannon vaatiman työmäärän ja asian laadun mukaan. Laskutuksessa voidaan ottaa huomioon tehtävän vaikeusaste sekä kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys korottavana tai alentavana seikkana. Säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä, ulkomailla, erityisen vaikeissa olosuhteissa tai asianajajasta riippumattomasta syystä erityisen kiireellisenä suoritettavasta tehtävästä peritään korotettu palkkio. Lauantaisin, sunnuntaisin tai pyhäpäivinä, päämiehen pyynnöstä tai toimeksiannon sitä ehdottomasti vaatiessa, tehdyistä toimenpiteistä palkkio peritään 50% korotettuna.

Asianajotehtävän suorittamisen palkkioperusteena on pääasiallisesti tehtävän suorittamisen vaatima aika. Palkkion määräytymisessä otetaan huomioon asianajajan saavutettu kokemus ja taito sekä tietyn oikeudenalan erityisosaaminen. Palkkio voidaan ennakolta sopia määräosaksi siitä, mitä tehtävällä saavutetaan (pactum de quota litis) tai tehdä sopimus erityisen hyvityksen suorittamiseksi siinä tapauksessa, että tarkoitettu tulos saavutetaan (pactum de palmario). Mainitusta menettelystä tulee aina etukäteen nimenomaisesti sopia.

Matkoihin käytetty aika veloitetaan erikseen, mikäli muusta ei ole sovittu. Auton käyttämisestä aiheutuneet kulut ja päiväraha veloitetaan verohallituksen päätösten mukaisina. Palkkion lisäksi veloitetaan aina erikseen kaikki asiasta aiheutuvat suoranaiset kulut, kuten viranomais- ja tuomioistuinmaksut.

Aikaperusteisessa veloituksessa käytämme yksityishenkilöiden osalta seuraavaa laskutusperustetta

Ensimmäinen yhteydenotto ja alkuneuvonta on aina maksuton.

muut kuin tuomioistuinasiat195€ /h+ alv 24% = 241,80€
tuomioistuinasiat225€ /h+ alv 24% = 279,00€

Toimeksiannon hoitamiselle voidaan jutuissa, joissa työmäärä on etukäteen riittävällä tarkkuudella arvioitavissa sopia enimmäis- tai kiinteä hinta.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaisesti oikeudenkäynnistä tai sen välttämisestä aiheutuvat kustannukset tietyntyyppisissä asioissa. Oikeusturvavakuutus voi sisältyä esimerkiksi kotivakuutukseen, ammattiliittojen vakuutukseen tai yrityksen vastuuvakuutukseen.

Toimeksiannon alussa selvitämme onko päämiehellä voimassa oleva oikeusturvavakuutus. Samalla selvitämme sen, kattaako vakuutusturva juuri kyseessä olevan asian. Mikäli edellytykset täyttyvät, teemme hakemuksen vakuutusyhtiölle päämiehen puolesta.

Valtion kustantamaan oikeusapuun nähden oikeusturvavakuutus on ensisijainen korvausmuoto. Joissain tapauksissa oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus voidaan kattaa valtion kustantamalla oikeusavulla.

Oikeusturvavakuutusten ehdot vaihtelevat huomattavasti vakuutusyhtiöittäin. Vakuutukseen liittyvä omavastuu on yleensä 15 % kuluista, kuitenkin vähintään noin 200 euroa. Vakuutusmäärä on määritelty vakuutuskirjassa. Yleisin enimmäiskorvaus on 8 500 euroa oikeudenkäyntiä kohden.

Julkisen oikeusavun palkkioperusteet

Julkisen oikeusavun palkkio perustuu niistä annettuihin määräyksiin (oikeusapulaki ja valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista). Lopullisen palkkion määrän julkisessa oikeusavussa määrää tuomioistuin.

Valikko

soita