PERUNKIRJOITUKSET JA PERINNÖNJAOT

PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO

Perunkirjoituksessa käydään läpi perilliset sekä luetteloidaan pesän varat ja velat. Velvollisuus huolehtia siitä, että perunkirjoitus toimitetaan, on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan jäämistö on ja kuka parhaiten tuntee kuolinpesän tilan. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Tähän voi perustellusta syystä hakea jatkoaikaa verohallinnolta. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle.

Laadimme perunkirjoituksia sekä perinnönjakoa koskevia sopimuksia perillisten ilmaisemien suuntaviivojan pohjalta. Mikäli pesä on laaja, perillisten joukossa on vajaavaltaisia  tai perinnöjaosta ei muuten päästä perillisten kanssa sopimukseen, suoritamme tarvittaessa perinnönjaon lain mukaisesti oikeuden määrääminä peänjakajina.

Valikko

soita